Buttons

17/10/2019 Roberta Bertoldi
Name
Buttons
HTML code
<h3>The complete database of current and past Eu infractions</h3><a href="https://drive.google.com/file/d/1pqjOgdD6Uph7MqAmQSpo76bx3DYOQtz2/view?usp=sharing"><button type="button" class="btn btn-info" class="btn btn-info">View and downoad&nbsp&nbsp<i class="fa fa-download" aria-hidden="true"></i>
</button></a>
<h3>Data elaborations</h3><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GWvmsWGh6snB9JP7IeqKgmZz956qJAbpPXUfQiD6y_w/edit?usp=sharing"><button type="button" class="btn btn-info" class="btn btn-info">View and downoad&nbsp&nbsp<i class="fa fa-download" aria-hidden="true"></i>
</button></a>


Σχετιζόμενα αντικείμενα (0)
Το εμφανιζόμενο στοιχείο δεν χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άλλα αντικείμενα.
Αντίστροφα συσχετιζόμενα αντικείμενα (0)
Το εμφανιζόμενο στοιχείο δεν χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε άλλα αντικείμενα.