Ειδήσεις δεδομένων


Τί συμβαίνει με τα σκουπίδια από τις διακοπἐς μας? 

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 | Marzia Bona
Lorenzo Ferrari
| OBC Transeuropa

Σε τουριστικές περιοχές στην Ευρώπη, τα συστήματα ανακύκλωσης και αποκομιδής που διαχειρίζονται τα απόβλητα που προκύπτουν από τον τουρισμό συχνά είναι ανεπαρκή, όπως αποδεικνύεται από δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από διάφορες χώρες.